Det var i slutet av juni som den omarbetade detaljplanen skickades ut på samråd och nu har kommunen tagit emot en rad yttranden från grannar och andra som är engagerade i frågan. På tisdagen inkom alltså en replik från länsstyrelsen.

Övriga som ännu inte uttalat sig men vill tycka till om detaljplanen för området har till den 23 augusti på sig.

Syftet med detaljplanen för gamla vattentornet är att planlägga tornet och att i området närmast det komplettera med nya byggnader för bostads- och kontorsändamål.

Artikelbild

| Det gamla vattentornet i Västervik har stått orört, utan funktion, sedan det togs ur bruk 1958.

Länsstyrelsen har inget att invända i fråga om detta. Men däremot rekommenderar man kommunen att den planerade tillbyggnadens höjd hålls nere så att vattentornets krön framträder. Vidare menar man från länsstyrelsens sida att de föreslagna planbestämmelserna är så otydliga att de ska betraktas som ogiltiga. Det finns för mycket tolkningsutrymme i dem. Exempelvis står skrivet, utan att precisera vidare, att tillbyggnaderna ska ha ett modernt uttryck.

Enligt länsstyrelsen bör kommunen i stället "införa tydliga planbestämmelser som reglerar tillbyggnadens utformning, exempelvis vad gäller byggnadsverkets utformning, fasadutsmyckningar, material och färgsättning samt vilka byggnader som ska tillåtas."

Och för att vattentornets särskilda kulturhistoriska värde inte ska riskera att förvanskas måste kommunen genom skyddsbestämmelser också specificera vad i den befintliga utformningen som ska bevaras, påpekar länsstyrelsen.