Detaljplanen är ute på samråd till och med den 23 augusti, vilket innebär att allmänheten har ungefär en månad på sig att tycka till om den.

– Den här gången har vi gjort allt vi kan, jag ser ingenting som vi skulle ha gjort annorlunda, säger Richard Granberg, som länge haft planer att byggabostäder vid tornet.

Det har tagit drygt tio år. Företagaren Richard Granberg ville göra någonting av det gamla vattentornet från tidigt 1900-tal. Då som nu var tanken att tornet skulle vara avsett för bostads- och kontorsändamål. Redan 2010 fick han en option att köpa tornet för 100 000 kronor. Sedan dess har optionen successivt förlängts på grund av diverse bakslag. Granberg kom med sina förslag men fick se dem omarbetas. Han ändrade, korrigerade och återkom. Men nya hinder uppkom och tiden gick. Närmast kom han med den senaste detaljplanen. Det enda bekymret: en dom i Mark- och miljödomstolen den 11 november 2017. Domstolen upphävde kommunens detaljplan med hänsyn till att kulturvärden riskerade gå förlorade på grund av ett sammanbyggt granntorn. Kvar stod Granberg inför ett vägval.

Artikelbild

| Genom att halvera byggnadsytan i den nya tillbyggnaden, hoppas Richard Granberg att hans planer ska få godkänt.

– Antingen överklagade jag eller kom med en ny detaljplan. Jag valde det senare, säger han.

Den här gången utarbetades förslaget med hänsyn till domen från 2017. Främst gällde det att minska byggarean i tillbyggnaden. Enligt Granberg har nu storleken nästan halverats från 180 till 100 kvadratmeter. I det tidigare förslaget var tillbyggnaden större än det gamla tornet. Nu är rollerna ombytta. Man har gått från att erbjuda två lägenheter per våningsplan, till en lägenhet. Som kompensation för den förlorade byggnadsytan, väljer man också att bygga kringliggande bostäder på det berg som tornet står på.

– Vi var tvungna att hitta en lösning så att helheten funkar. På berget finns det inga kulturvärden att beakta, säger Granberg.

Om det kommer att räcka för att få invånarna på sin sida, låter Granberg vara osagt. För honom handlar svårigheterna mycket om "tycke och smak".

Artikelbild

| Enligt den nya detaljplanen är det också tänkt att moderna bostäder ska byggas på det berg som det gamla vattentornet står på.

– Det hade varit väldigt kul om Västervik fick en ny attraktion.  Jag hoppas att samråden går bra och att detaljplanen klubbas igenom i kommunstyrelsen.

Vad får dig att ständigt fortsätta?

–  All uppmuntran från Västerviksborna.

Men är du återigen beredd att ta en överklagan till domstolen?

–  Ja. Vi får se vad som rasar först, jag eller tornet, säger Granberg och skrattar.