I rapporten har man tittat på hur Östersjön påverkas i två olika klimatscenarier och hur havets situation ser ut år 2099. I första scenariot sjunker befolkningssiffrorna och det råder balans mellan fossila bränslen och miljövänlig teknologi. Scenario två beskrivs som en "heterogen värld med ökande befolkningssiffror och långsam fragmenterad övergång mot miljövänlig teknologi".

– Det som är anmärkningsvärt är hur stora förändringarna är. Vi har följt klimatförändringarna, men vi trodde inte att det skulle vara så pass stora förändringar som rapporten visar på, säger Jonas Pålsson som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt rapporten står det att vi kan "med hög säkerhet säga att stora förändringar kommer att äga rum i Östersjön, med sänkt pH, reducerad salinitet (reds. anm. salthalt), ökad havsvattentemperatur, minskad havsisbildning och förändringar av bottenvattnets syreförhållanden." Förändringarna innebär att många arter riskerar att försvinna. Saltvattenlevande arter kommer att tvingas vandra söderut i Östersjön och arter som är beroende av kallt vatten kommer att vandra norrut och ner i djupare vatten.

Artikelbild

| Östersjön. Förhållandena i Östersjön kommer att påverkas mycket av klimatförändringarna.

– Det som kommer att hända är att de arter vi tittat på kommer att ersättas av andra arter. Men vilka arter har vi ingen aning om. Det här förändrar hela ekosystemet. Förmodligen blir det sötvattenarter som kommer att ta större plats, men även invasiva arter kan komma att etablera sig, säger Jonas Pålsson.

Rapporten hjälper till att identifiera områden som kan behöva skyddas i framtiden. I rapporten kallas dessa områden klimatrefugier och det är platser där olika Östersjölevande arter har förutsättningar att leva. På vissa andra håll i Östersjön finns inte längre rätt förutsättningar för vissa arter.

– På sikt kommer de känsliga arterna att försvinna från alla andra områden i Östersjön, säger Jonas Pålsson.

Förändringarna beror främst på förändrade salthalter, men även på höjda vattentemperaturer. Exempelvis är viksälarna, som lever i norra delen av Östersjön, beroende av stabila isar för att kunna reproducera sig. Därför tvingas de simma norrut. I scenario två beräknas havsisen försvinna även i nordligaste Bottenviken, vilket medför att viksälen inte kan reproducera sig.

Artikelbild

| Tång. Ålgräsängar och tångskogar anses vara mycket effektiva koldioxidsänkor och kan på det sättet buffra mot en global uppvärmning, berättar marinbiologen Rita B Jönsson.

– Det är 80 år in i framtiden och det är en modell så man kan inte säga att precis så här är det. Men det är en indikation på vad som kan hända, säger Jonas Pålsson.

En annan art som hotas att försvinna helt är torsken, även här hotas artens reproduktionsområden.

Artikelbild

| Östersjösill. Sillen kommer att tvingas söderut. I rapporten framkommer det att den nordligast liggande klimatrefugien för sill ligger vid kusten söder om Norrköping.

– Detta är en mycket värdefull analys för vårt arbete med bland annat marint områdesskydd. Hur vi kommer att använda det rent praktiskt i vår del av Östersjön är lite tidigt att säga, säger marinbiolog Rita B Jönsson på länsstyrelsen i Kalmar län och berättar att analysen gjorts på arter med viktiga funktioner för den biologiska mångfalden och det marina ekosystemet.

– Aktuell forskning visar att ålgräsängar och tångskogar har viktiga roller i klimatarbetet just nu. De anses vara mycket effektiva koldioxidsänkor och kan på det sättet buffra mot en global uppvärmning. Genom att vara rädda om och skydda områden med dessa värden, bidrar vi nu till att försöka bromsa effekterna i havet.

Artikelbild

| Klimatförändring. Många Östersjöarter riskerar att försvinna. Saltvattenlevande arter kommer att tvingas vandra söderut i Östersjön och arter som är beroende av kallt vatten kommer att vandra norrut och ner i djupare vatten.

Länsstyrelsen arbetar redan aktivt med att skydda och bevaka de stora naturvärden som finns ute på Norra och Södra Midsjöbanken öster om Öland, som speciellt pekas ut som viktiga klimatrefugier i framtiden. Dessa områden kan redan idag betraktas som refugier med en stor biologisk mångfald på grund av sitt relativt opåverkade läge.

– Här finns känsliga arter som inte längre finns inne vid kusten, säger Rita B Jönsson och berättar att länsstyrelsen har under de senaste åren bidragit till ett ökat skydd för dessa bankar.

Artikelbild

| Ekosystem. Klimatförändringarna kommer med sannolikhet att leda till sänkt pH, sänkt salthalt, högre havsvattentemperaturer samt minskad havsisbildning. Dessutom kommer bottenvattnets syreförhållanden att påverkas. Förändringarna innebär att många arter riskerar att försvinna. Hela ekosystemet kommer att förändras.

Rapporten är framtagen för att ta fram kunskap som ska användas i Havs- och vattenmyndighetens pågående arbete med havsplanering.

– Vi håller på att göra havsplaner för hela Sveriges havsterritorium. Havsplanerna kommer ut på samråd den 15 februari och som en del i det underlaget ville vi också ha in klimateffekten och framtidsscenarier, säger Jonas Pålsson och berättar att samrådet är öppet i ett halvår.

Artikelbild

| Tång. Utbredningen av sågtång, blåstång och smaltång kommer att flyttas söderut i Östersjön. Enligt rapporten kommer tången att ha sin nordligaste utbredning vid Trosa i Södermanland.

Länsstyrelsen i Kalmar län har ansvaret för att samordna havsplaneringsarbetet i Södra Östersjön

– Vi förväntar oss att få jättemycket kommentarer från alla möjliga håll. Vi tycker verkligen att alla ska lämna in sina åsikter. Det här är första gången vi gör en havsplan, säger Jonas Pålsson.