Ledare Att antalet anmälda sexualbrott har ökat sedan början av 2000-talet vet vi. Finns det ett samband mellan ökningen och antalet utrikes födda i Sverige? Den frågan skulle Brottsförebyggande rådet, Brå, svara på i ett kortare avsnitt i den mer övergripande rapporten ”Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen”, som publicerades nyligen. Brå:s slutsats i frågan, att det inte finns något absolut samband mellan utrikes födda och ökning av sexualbrott, har av många framhävts som definitiv. Trots att rapporten också medger att den egentligen inte kan ge något säkert svar på frågan.

Det finns inget fel i att redovisa forskningsresultat. Däremot är det särskilt viktigt att vara extra tydlig med vad resultaten faktiskt säger, och inte säger, när det handlar om politiskt laddade frågor. I fallet med utrikes födda och sexualbrott lämnar Brå mycket att önska på den punkten.

Anledningen till att Brå inte kan ge något definitivt svar på om det finns ett samband mellan ökning av antalet utrikes födda och fler anmälda sexualbrott, är att materialet, Nationella trygghetsundersökningen, inte innehåller sådana uppgifter.

Ändå görs en analys då ökningen av sexualbrott jämförs med antalet asylsökande i kommuner, med konstaterandet att inget absolut samband kan hittas. Den som letar efter en sådan slutsats tycks i många fall glömma bort Brå:s förmanande ord om att frågan inte har kunnat studeras närmare och därför inte kan ges något träffsäkert resultat.

Sammantaget blir effekten att Brå:s begränsade studie riskerar att vara grovt missvisande. Än värre blir det av att Svenska institutet vill använda resultatet för att bemöta den negativa rapporteringen om Sverige som sker från flera utländska medier (DN 29/5).

Om en studie som inte kan dra några egentliga slutsatser om utrikes födda och sexualbrott ändå används för att motbevisa en främlingsfientligt vinklad rapportering leder det snarare till motsatt effekt. När det väl blir tydligt hur grunda rapportens slutsatser är ser det onekligen ut som en dålig täckmantel för verkliga problem.

De som drar för stora växlar av Brå-rapporten bidrar dessutom till en ökad skepsis mot forskning, hos de främlingsfientliga grupper man vill motbevisa. När den pågående studien som faktiskt går på djupet i frågan om utrikes födda och sexualbrott väl publiceras är risken att färre kommer att ta den på allvar. Oavsett hur väl underbyggt det resultatet är.

Välgrundade slutsatser om olika samhällsgruppers benägenhet att begå brott är inte bara till för att motarbeta felaktiga fördomar. De är också ett viktigt verktyg för att göra något åt själva problemet, att vissa människor begår brott. Om en viss samhällsgrupp är överrepresenterad kan förebyggande åtgärder riktas direkt mot den. Att få ned den faktiska brottsligheten är rimligen viktigare än att dra förhastade slutsatser på osäkra forskningsresultat.