Debatt Den 17 juni skulle KF fatta beslut om budgeten 2020 och den ekonomiska planeringen 2021-2022. Men Westerwikspartiet röstade för återremiss, då vi inte fick någon respons på våra tilläggsyrkanden.

Syftet med våra tilläggsyrkanden är att kommunen ska få en god ekonomi på lång sikt. Men då måste man våga förändra saker och arbetssätt. Vi måste också lära oss att lyssna på varandra och se om inte budskapet är bra för vi pratar om utveckling och tillväxt och vi skriver att våra barn skall ha lust att lära och att vi vill ha livskvalité varje dag i Vision 2030.

Men ingenting kommer av sig själv. För att det ska bli någonting gjort så måste vi gå från ord till handling. Som politiker och tjänsteman måste vi ta större ansvar och förvalta våra gemensamma resurser på ett hållbart sätt.

Westerwikspartiet vill att:

- KS får i uppdrag att påbörja avvecklingen av ränteswapparna under budgetåret 2020.

- Sparbankhuset i Ankarsrum byggs om till en ny brandstation. skall vara klart hösten 2020.

- Samhällsbyggnadsenheten får utökad ram 3 Mkr (2020), 3 Mkr (2021) samt 3 Mkr (2022) för att projektanställa fyra planarkitekter som ska arbeta med att ta fram nya detaljplaner.

- BUN får i uppdrag att följa Skolverkets riktmärke så att det blir tolv barn i åldersgruppen 1-3 år. BUN ska få ett tilläggsanslag på 4,3 Mkr (2020), 4,3 Mkr (2021) och 4,3 Mkr (2022).

- BUN får i uppdrag att minska de totala kostnaderna för sjukskrivningar med 30 procent fram till 2022.

- SOC får i uppdrag att minska de totala kostnaderna för sjukskrivningar med 30 procent fram till 2022.

- Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att teckna ett hyresavtal på en färdig matsal till Marieborgsskolan som ska vara klart våren 2020.

Våra yrkanden bygger på att vi vill säkra kommunens ekonomi på lång sikt och göra något för att undvika en höjning av kommunalskatten. För att en skattehöjning ska kunna undvikas måste vi jobba parallellt med olika förändringar, som exempelvis se över orsaken till ökade kostnader för sjukskrivningar. Vi måste också arbeta långsiktigt för att försäkra oss om att vi kan klara personalförsörjningen för våra kärnverksamheter nu och i framtiden.

Vad som behöver göras omgående är att vidta de åtgärder som krävs för att kommunen ska bli av med ränteswapparna, som kostat oss närmare 50 Mkr per år de senaste tre åren. Vimmerby kommun som inte har några ränteswappar, hade vid årsskiftet en snittränta på 0,57% på sina lån, Västervik med sina ränteswappar hade en snittränta på 2,17%.

Vår motion om en ny finanspolicy bör också omedelbart verkställas.

Framförallt måste man sätta stopp för de kommunala bolagens expansion. Bolagen hämmar utvecklingen och tillväxten i vår kommun. De lokala företagen har inte samma förutsättningar att expandera som ett kommunalt bolag. Därför vill Westerwikspartiet att en utredning påbörjas för att göra en översyn av den kommunala organisationen. Den behöver effektiviseras och anpassas till de reella behoven.

Westerwikspartiet vill att kommande budgetar skall bygga på ett mera långsiktigt planerande och styrdokumentet ska vara Vision 2030.

Ordförande Westerwikspartiet