Debatt I årets budget lyfts särskilt fram de verksamheter som ingår i välfärdsuppdraget inom skola, vård och omsorg. Vi gör det med bibehållen ekonomi i balans och oförändrad skattesats. Nya satsningar sker både inom förskola, skola, vård och omsorg. Det finns ett stort behov av re- och nyinvesteringar de kommande åren. På grund av en god ekonomi kan en stor del av dessa självfinansieras.

Flerårsplanen visar att vi med nu kända förutsättningar klarar att ge den vård, omsorg och skola som krävs. För att skaffa extra kunskap om framtiden och öka framförhållningen föreslår vi att en ekonomisk analys för åren fram till 2027 ska göras.

Budgeten för 2020 är starten på ett intensifierat arbete för att Västervik ska utvecklas mot en hållbar kommun. De globala målen för Agenda 2030 är vår utgångspunkt för de initiativ som behöver tas. Ett led i detta är att ta fram förslag till en heltäckande hållbarhetsstrategi. Inom rubriken Hållbar kommun samlas uppdrag till såväl den kommunala organisationen som de kommunala bolagen.

Vi behöver också fler arbetstillfällen. I närtid intensifieras arbetet med att förbättra servicen till näringslivet och vidta de åtgärder i övrigt som underlättar för näringslivet att växa. Kommunen bör sträva efter fler arbetstillfällen genom tillväxt. Vi har under 2018 tagit beslut om ta fram en plan för hur kommunen kan arbeta för ett väsentligt bättre företagsklimat.

Den 10 juni beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige den 17 juni att anta budgetförslaget för 2020, som framarbetats av S, C och MP. Övriga partier biträdde var och en sitt eget förslag.

Vetskapen, hos oss i S, C och MP, att vi saknar egen majoritet i kommunfullmäktige gjorde att sonderingar vidtog för att se om det politiska underlaget för budgeten kunde breddas. Med Vänsterpartiet förs kontinuerliga samtal, samtidigt kunde vi också konstatera att Liberalerna hade mycket intressanta förslag i sin budgetreservation i kommunstyrelsen.

På kommunfullmäktige den 17 juni yrkade Moderaterna återremiss av budgeten med ett uppdrag som innebär att budgeten skulle ändras i väsentliga delar. Detta förslag biträddes av kristdemokrater, Westerwikspartiet och sverigedemokrater och återremissen gick igenom, helt enligt regelverket, som en så kallad minoritetsåterremiss.

Det unika inträffar nu att kommunstyrelsen får ytterligare ett uppdrag i samband med att återremiss även yrkades av S, C och MP med stöd av liberaler och Vänsterpartiet. Förslaget var inarbetning i budgeten av Liberalernas förslag i sin budgetreservation och ett antal förslag från Vänsterpartiet.

I en situation som denna säger kommunallagen att båda uppdragen, dels det från Moderaterna och dels det från S, C och MP, ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen har nu bollen. Beredning ska nu av återremissuppdragen inför ett nytt beslut om budget 2020 i kommunfullmäktige.